ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Onze prijsopgaven en offertes worden gedaan zonder verbintenis van onzentwege. Bij wijziging van loon- en materiaalkost en houden wij ons het recht voor van aanpassing.
 2. De verbintenissen door onze vertegenwoordigers en bedienden genomen, zijn slechts geldig na complementaire en schriftelijke bevestiging, getekend door een bestuurder, aan de koper.
 3. Alle koopwaren worden in onze magazijnen afgenomen en aanvaard, en reizen op risico van de bestemmeling, zelfs bij franco levering.
 4. In geval van niet-overeenstemming der geleverde goederen met de specificaties, worden de klanten verzocht onmiddellijk bij de lossing een klacht in te dienen bij de chauffeur en de bevindingen op de leveringsbon te vermelden. Klachten zijn niet geldig indien de klant voor een goede ontvangst tekent.
 5. Levertermijnen worden alleen als inlichting gegeven en kunnen nooit tegen de fa aangewend worden als eis tot schadevergoeding wegens latere verzending. Wat ook het achterstel weze in de levertermijn, geeft dit geen recht tot weigering van de bestelde goederen, tenware er een schriftelijke afzegging bestaat door ons aanvaard.
  Het is ons ook toegelaten deelleveringen te doen. De afgesproken hoeveelheid te leveren goederen geldt met een marge van 10% meer of minder. Bij speciale producties zelfs met 20% meer of minder. (Speciale producties zijn artikelen waaraan de klant speciale voorwaarden stelt van grondstof of van uitvoering).
 6. Elke verkoop wordt gesloten onder voorbehoud van goede referenties; en wij zijn ten allen tijde in de loop van de overeenkomst gerechtigd voldoende garantiebewijzen te vragen voor de goede uitvoering.
 7. Bij bestellingen onder de 500 € (excl. BTW) wordt 25€ administratiekost aangerekend.
 8. Alle gevallen van heirkracht en schaarste van grondstoffen geven ons het recht een bestelling te vernietigen of de uitvoering ervan te verdagen.
 9. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Sint-Niklaas op datum. De sommen niet betaald op datum van hun opeisbaarheid zullen van rechtswege een intrest opbrengen van 1,5% per maand vertraging, zonder dat voorafgaandelijk een ingebrekestelling zal dienen te gebeuren. Onkosten van terugkerende wissels of ontvangstkaarten komen ten laste van de koper. Bovendien zal van rechtswege, en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verhoging van het niet betaalde factuurbedrag worden toegepast van 20%, met een minimum van 40 euro.
 10. In geval van schorsing van betaling behouden wij ons het recht voor of wel de verkoop te vernietigen of wel de levering te schorsen en in ieder geval de onmiddellijke betaling te eisen van de geleverde goederen.
 11. Leveringen geschieden enkel langs berijdbare wegen. Het afladen dient te gebeuren door de koper.
 12. Geen enkele aanmerking aangaande hoeveelheid, type, vorm of kwaliteit wordt nog aanvaard meer dan acht dagen na ontvangst van onze zendnota.
 13. Als kwaliteitsregel geldt de norm zoals algemeen van toepassing in de sector, naar kwaliteit, maat en hoeveelheid. De tolerantie op kleur van een bedrukt artikel tussen voorbeeld en geleverd product kan geen reden zijn tot afkeuring voor zover het product binnen de algemeen geldende bedrukkingnorm
  valt.
 14. leder vastgesteld gebrek aan onze levering kan niet verder reiken dan het gewoonweg vervangen van de geleverde goederen. De te vervangen stukken blijven onze eigendom en de vervoerkosten van buiten de stad zijn ten laste van de koper.
 15. Indien na uitvoering van een levering, een van onze afgevaardigden vaststelt, dat deze schade geleden heeft, hetzij door onvoorzichtigheid of door andere redenen zijn de kosten ten laste van de klant. In geval van betwisting inzake verantwoordelijkheid van onze klanten zijn wij gemachtigd een deskundige
  aan te stellen om deze te bepalen.
 16. De melding van kwaliteitsfouten rechtvaardigt geen uitstel van betaling of onbetaalbaar stellen van de factuur.
 17. Ontwerpen, matrijzen, tekeningen, drukbeelden en clichés door ons besteld en door de klant betaald, blijven onze (intellectuele) eigendom tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 18. Voor terug te nemen goederen in goede staat wordt een waardevermindering van 25% toegepast tot dekking der veroorzaakte kosten.
 19. Eigendomsvoorbehoud: de geleverde goederen blijven onze eigendom tot het moment van de volledige betaling van de uitstaande tegoeden. Bij het in gebreke blijven van betalingen zullen onze goederen, op kosten van de koper, door ons worden teruggehaald.
 20. Indien een of andere clausule van deze verkoopsvoorwaarden niet zou geldig zijn, blijven alle andere clausules onverminderd van toepassing.
 21. In geval van betwisting is alleen de rechtbank van Sint-Niklaas bevoegd